Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Regulamentul intern al redacţiei "Studii Teologice"

 
Regulamentul intern al Redacției „Studii Teologice” este documentul pe baza căruia Revista este editată și tipărită iar Redacția „Studii Teologice” își desfășoară întreaga activitate. Acest document este redactat și stabilit de către Redacția „Studii Teologice” în ședință de redacție și completat și îmbunătățit în colaborare cu Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și Tipografia Cărților Bisericești. Aprobarea Regulamentului Intern al Redacției „Studii Teologice” revine autorității bisericești, care administrează direct Revista și Redacția „Studii Teologice”.
 
I.  NUMELE REVISTEI: Studii Teologice.
 
II.  SEDIUL REDACŢIEI: Sediul Redacției „Studii Teologice” este asigurat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București și are următoarea adresă: Str. Sf. Ecaterina, nr. 2-4, sector 4, 040155 Bucureşti.
 
III.  AFILIEREA REVISTEI: Revista „Studii Teologice” este editată de Patriarhia Română, printr-o Redacție (numită Redacția „Studii Teologice”, și care, conform hotărârii Primului Congres Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din România, de la Durău, 8-10 sept. 2003, și a hotărârilor sinodale ulterioare, a trecut începând din anul 2005 într-o redacție proprie, formată din cadre ale Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București) și prin Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Revista reprezintă interesele academice ale Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, angajate prin intermediul decanilor și al redactorilor corespondenți în procurarea de materiale de publicat. Afilierea instituțională a Revistei „Studii Teologice” este menţionată pe pagina de titlu a acesteia: Revista Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română.
 
IV.  FRECVENȚA APARIŢIEI: de 4 ori pe an (termene orientative: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie). Ultimul număr din fiecare an de apariţie a Revistei este, de regulă, urmărind tradiția mai veche a Revistei, număr tematic, pe o problemă de importanţă pentru învăţământul teologic universitar. De fiecare dată când se întruneşte Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, Revista Studii Teologice va publica actele acestuia însoţite de textul conferinţelor ţinute în cadrul Congresului şi de hotărârile sinodale faţă de propunerile Congresului în vederea ameliorării învăţământului teologic universitar ortodox românesc.
 
V.  COLEGIUL DE REDACŢIE:
Colegiul de Redacție este format din: Președinte, Membrii de onoare, Membrii, Redactor coordonator, Redactori, Redactori corespondenți din țară și din străinătate, Secretar de Redacție, Corectori, Traducători și Administratori Web.
 
VI.  POLITICI REDACȚIONALE:
- promovarea, în țară și în afara ei, a teologiei academice ortodoxe, în special române, într-un
cadru performant și calitativ;
- susținerea tinerilor teologi ortodocși români (studenți, masteranzi, doctoranzi, abilitanți);
- punerea în dezbatere a problematicilor teologice moderne;
- prezentarea celor mai importante publicații de teologie, nu numai ortodoxă, ci și de interes
ortodox, din țară și din străinătate;
- oferirea unor materiale informative actuale și de înaltă clasă nu numai specialiștilor teologi, ci și preoților din parohiile românești din țară și din străinătate;
- obținerea unui factor de impact înalt atât în mediile românești, cât și din afara țării;
- dezvoltarea unui strâns contact cu teologia ortodoxă din țară și din afara țării dar, și cu reprezentanții diverselor Biserici interesați de Ortodoxie și, mai ales, promotori ai acesteia;
- respectarea și aplicarea condițiilor impuse de organele abilitate privitoare la obținerea acreditărilor științifice din țară și din străinătate;
- reprezentativitate la nivelul revistelor de teologie din țară și, pe cât posibil, și din străinătate;
- crearea, respectarea și promovarea unui cadru științific teologic ortodox academic.
 
VII.  STRUCTURA REVISTEI: Fiecare număr de Revistă cuprinde, în proporție de aprox. 30%, și materiale redactate în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană). Fiecare studiu publicat în Revistă este însoțit de cuvinte cheie, abstract, rezumat și prezentare pe scurt a autorului (autorilor). Rezumatele materialelor redactate în alte limbi decât româna vor fi publicate doar în limba română, iar rezumatele materialelor redactate în limba română vor fi publicate doar în limba engleză. Începând cu anul 2011, fiecare număr al Revistei Studii Teologice are un total de cca 300 pagini. Numărul de pagini ale fiecărui număr de Revistă poate fi schimbat, la nevoie, de comun acord între Redacţia Studii Teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă şi Tipografia Cărților Bisericești. Rubricile Revistei sunt următoarele:
 
1.  PROLOG/EDITORIAL (= rubrică permanentă);
2.  STUDII (= rubrică permanentă);
3.  MISIUNE ŞI PASTORAŢIE;
4.  DIN SFINŢII PĂRINŢI AI BISERICII (= rubrică permanentă);
5.  DIALOG TEOLOGIC;
6.  EVENIMENT TEOLOGIC;
7.  RECENZII (= rubrică permanentă);
8.  IN MEMORIAM/IN HONOREM;
9.  CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE;
10.  PUBLICITATE (= rubrică permanentă).
 
VIII.  ABONAMENTE:
Abonamentele Revistei Studii Teologice sunt stabilite și administrate de către Tipografia Cărților Bisericești. Ele sunt făcute publice în pagina electronică a Revistei Studii Teologice și prin intermediul diverselor modalități de informare folosite de către Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și Tipografia Cărților Bisericești, înainte de începutul fiecărui an calendaristic. Abonamentele pentru străinătate au un preț, stabilit anual, atât în EUR, cât și în USD.
 
IX.  PUBLICITATE: Condiţiile de publicitate vor fi reglementate de către Redacţia Studii Teologice şi Tipografia Cărților Bisericești.
 
X.  COLABORATORI: Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, profesorii Facultăţilor de teologie ortodoxă, abilitanții în Teologie, candidaţii la titlul de doctor în Teologie, masteranzii și studenții teologi etc. Autorii publicați în Revista „Studii Teologice” sunt de regulă ortodocși, ca și autori de altă confesiune care promovează Ortodoxia și valorile acesteia. Totodată, pot fi publicate și materiale ale unor autori neortodocși care privesc dezvoltarea unui dialog teologic. Publicarea cu preponderență a autorilor ortodocși privește politica editorială a Revistei de promovare a teologiei ortodoxe și a problematicilor cu care Ortodoxia se confruntă astăzi. Un accent deosebit este pus pe promovarea tinerilor teologi care prezintă competență profesională și abilități în domeniu. Materialele înaintate spre publicare redacţiei trebuie să fie inedite, iar autorul trebuie să se angajeze că nu le va publica în altă parte fără acordul scris al Redacţiei. Responsabilitate pentru conţinutul materialelor revine în întregime autorului.
 
XI.  EDITOR/MEMBRII REDACȚIEI: Revista „Studii Teologice” este editată de un colectiv redacțional format din cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, în colaborare cu și sub administrarea Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.
 
XII.  TEHNOREDACTAREA: Tehnoredactarea Revistei „Studii Teologice” este asigurată de către Redacţia „Studii Teologice” în colaborare cu specialiștii Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Revista va fi predată Tipografiei de către tehnoredactor la termenele stabilite și în format pdf prestabilit.
 
XIII.  TIPAR: Tipărirea Revistei „Studii Teologice” este asigurată de către Tipografia Cărților
Bisericești, Patriarhia Română. De asemenea, Tipografia Cărților Bisericești asigură difuzarea Revistei și tot ceea ce înseamnă costuri și administrare financiară. Redacția „Studii Teologice” nu are atribuții privind distribuirea Revistei, acordarea de abonamente sau administrarea financiară a ei. Atribuțiile Redacției „Studii Teologice” se limitează doar la editarea Revistei, administrarea site-lui acesteia, comunicarea cu Revistele din țară și străinătate cu care se operează schimbul de reviste.
 
XIV.  DIFUZARE/ABONAMENTE: Difuzarea Revistei „Studii Teologice” este realizată de către Biroul de expediţie al Tipografiei Cărților Bisericești, Patriarhia Română. Pe lângă onorarea abonamentelor obișnuite, din țară și din străinătate, Biroul de expediție operează și transmiterea Revistei către Revistele din țară și străinătate cu care Redacția „Studii Teologice” operează schimb de reviste, către membrii Colegiului de Redacție, către autorii (din țară și străinătate) care au publicat în fiecare număr de Revistă (câte 3 exemplare către fiecare autor în parte). Redacția „Studii Teologice” pune de fiecare dată la dispoziție Biroului de expediție lista cu destinațiile la care trebuie să ajungă Revista. Biroul de expediție operează expedierea Revistei imediat după tipărirea acesteia. Redacția „Studii Teologice” primește din
fiecare număr de revistă tipărit un total de 208 exemplare-protocol, parte arhivate parte difuzate gratuit.
 
XV.  NUMĂRUL DE POSTURI DIN REDACȚIE: Acesta este stabilit de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă în colaborare cu Tipografia Cărților Bisericești. Plata membrilor Redacției este efectuată prin convenție civilă. În momentul de față Redacția „Studii Teologice” dispune și de un post cu contract, asigurat de către Arhiepiscopia Bucureștilor. La nevoie și prin înțelegere de ambele părți, Redacția Studii Teologice poate asocia între membrii Redacției, fără plată, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București. Numărul de posturi ale Redacției poate fi modificat la solicitarea membrilor Redacției și în înțelegere cu Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și cu Tipografia Cărților Bisericești.
 
XVI.  PROCESELE REDACȚIONALE: Activitatea redacțională se desfășoară pe baza procedurilor de lucru, având implementat un management al calității și respectând normele ISO în vigoare. Hotărârile Redacției sunt luate consensual, iar în situațiile speciale prin vot majoritar.
 
XVII.  ATRIBUȚII COLEGIU REDACȚIONAL ȘI MEMBRII REDACȚIE: Atribuțiile Colegiului redacțional și, în mod special, ale membrilor de Redacție sunt stabilite prin ședință de Redacție și modificate doar în situația unor reorganizări majore a Redacției. Lista de atribuții ale membrilor Redacției contribuie la ordonarea și ameliorarea proceselor redacționale, urmărind continuu atingerea și respectarea performanțelor în procesul de editare și tipărire a Revistei. Aceste atribuții privesc în mod direct realizarea politicilor redacționale. Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor redacționale este făcută de către redactorul coordonator.
 
XVIII. COMUNICARE/CORESPONDENȚĂ/CONTACT: Comunicarea cu Redacția se face prin intermediul secretarului de Redacție folosind poșta electronică ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau Poșta Română (Redacţia Studii Teologice, OP 53, CP 125, Sector 4, Bucureşti).
 
Corectat şi aprobat în ședință de redacție și trimis spre corectare și aprobare Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, astăzi, 22 sept. 2011.
 
REDACTOR COORDONATOR:
Prof. Dr. Adrian MARINESCU
 
SECRETAR DE REDACŢIE:
Lect. dr. Ionuţ-Alexandru TUDORIE
 
REDACTORI:
Lect. dr. Alexandru MIHĂILĂ
Lect. dr. Constantin GEORGESCU
Asist. dr. Sebastian NAZÂRU
 
EDITOR: Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă
DIRECTOR: Dr. Vasile BĂNESCU
SECRETAR GENERAL DE EDITURĂ: Ion-Dragoș VLĂDESCU
TIPAR: Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă
CONSILIER: Pr. Valer ULICAN
 
Actualizat, astăzi 4. sept. 2012, conform hotărârii ultimei ședinţe de redacție. Modificările operate privesc doar noua titulatură a Tipografiei care operează publicarea Revistei.